خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

reza duty
۱۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۱۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۱۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۰۳ شهریور ۹۹ ، ۱۰:۴۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۲۴ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Social Engineering The Art of Human Hacking

reza duty
۰۳ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art Of Psychological Warfare

reza duty
۰۳ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۴۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Wireless Network Security

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Wireless Powered Communication Networks From Security Challenges to IoT Applications

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۵۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hacking Wireless Exposed

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Exploiting software how to break code

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

Software Security: Building Security In کتاب

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Android Application Secure Design/Secure Coding Guidebook

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۱۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Linux Hardening in Hostile Networks

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۱۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hands-On Security in DevOps

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Physical Security 150 Things You Should Know

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۵۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Android Malware and Analysis

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Advanced Malware Analysis

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۴۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب  Ccna Security Quick Reference

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Understanding Network Hacks Attack and Defense with Python

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۲۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر